Rental Housing Group B.V. vindt de bescherming van haar opdrachtgevers en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Rental Housing Group B.V. ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Rental Housing Group B.V.:
• Duidelijk vermeld in deze privacyverklaring met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
• De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
• Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Rental Housing Group B.V. verwerkt de volgende gegevens:
Rental Housing Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Rental Housing Group B.V. verwerken:
• Voor het aanmaken van een account vragen we om uw naam en e-mailadres.
• Voor het volledig registreren van een account bewaren we de gegevens van het inschrijfformulier.
• Deze gegevens worden gebruikt ter ondersteuning van onze dienstverlening.
• In het kader van het afhandelen van de facturen en betalingen, bewaart Rental Housing Group B.V. tevens uw betaalgegevens.

U hebt het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. Het is mogelijk om een inzage- en/of correctieverzoek in te dienen bij info@rentalhousinggroup.nl.

Rental Housing Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Noodzakelijke informatie ter ondersteuning van onze primaire dienstverlening
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Beveiligen en bewaren
Deze website is beveiligd met SSL. De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Rental Housing Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan Rental Housing Group B.V.zingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rental Housing Group B.V. via info@rentalhousinggroup.nl
Rental Housing Group B.V. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Rental Housing Group B.V. de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Rental Housing Group B.V. langer moet bewaren omdat de wet dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rental Housing Group B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rental Housing Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving 'De Cookiewet'
Op de website van Rental Housing Group B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Rental Housing Group B.V. deze website voortdurend kan verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde 'behavioural targeting' waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doet Rental Housing Group B.V. op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie 'geen of slechts geringe' inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een 'first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer 'rentalhousinggroup.nl' in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Rental Housing Group B.V. en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Rental Housing Group B.V. en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Rental Housing Group B.V. is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een 'opt-out'. Rental Housing Group B.V. voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies
Op Rental Housing Group worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen
U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Rental Housing Group B.V. zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (rentalhousinggroup.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Rental Housing Group B.V. wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rental Housing Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Rental Housing Group B.V. van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Rental Housing Group B.V. (info@rentalhousinggroup.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Rental Housing Group B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rental Housing Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen over ons privacybeleid
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u per e-mail (info@rentalhousinggroup.nl) aan Rental Housing Group B.V. richten.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over beheer van cookies en achtergrondinformatie